Downloads

downloadable files

DOWNLOAD FILES

20th AGM Annual Report
Download Debit Card Form
KYM "सदस्य पहिचान सम्वन्धी फाराम" (Know_Your_Member)
श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको उन्नाइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७६/०७७
शैक्षिक पुरस्कारको लागि आवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा
ऋणीको एकाघर हकवाला सदस्यले गरिदिएको ब्यक्तिगत धनजमानीको लिखत
शेयर आवेदन फारम( Share Application Form)
Tamasuk for Loan without MORTGAGE UP 5 LAKHS( Please print in Nepali Paper)
Loan Application Form
17th AGM Pratibedan/सत्रौं वार्षिक साधारण–सभा प्रतिवेदन
ऋणीको नाम : राम निवास सिंह
Saving Account Opening Form/ बचत खाता खोल्ने फारम
Final Saving & Loan Policy 2071/ बचत परिचालन तथा ऋण नीति २०७१
KYM " सदस्य पहिचान सम्वन्धी फाराम कसरी भर्ने ( नमुना )"