Downloads

downloadable files

DOWNLOAD FILES

अवकाश कोष नमुना आवेदन फारम
श्रमज्योति स्मार्ट एप सुविधा को लागी आवेदन फाराम
21th AGM Annual Report श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 21th वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. 2077/78
Tender Notice
20th AGM Annual Report श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. 2076/77
Download Debit Card Form
KYM "सदस्य पहिचान सम्वन्धी फाराम" (Know_Your_Member)
श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको उन्नाइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. 2075/76
शैक्षिक पुरस्कारको लागि आवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा
ऋणीको एकाघर हकवाला सदस्यले गरिदिएको ब्यक्तिगत धनजमानीको लिखत
शेयर आवेदन फारम( Share Application Form)
Tamasuk for Loan without MORTGAGE UP 5 LAKHS( Please print in Nepali Paper)
Loan Application Form
17th AGM Pratibedan/सत्रौं वार्षिक साधारण–सभा प्रतिवेदन
Saving Account Opening Form/ बचत खाता खोल्ने फारम
Final Saving & Loan Policy 2071/ बचत परिचालन तथा ऋण नीति २०७१
KYM " सदस्य पहिचान सम्वन्धी फाराम कसरी भर्ने ( नमुना )"