Downloads

downloadable files

DOWNLOAD FILES

२३औं बार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी सूचना
२३औं बार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुने अध्यक्षज्यूकाे प्रतिवेदन (२०७९।०८०)
१) शैक्षिक पुरस्कारकाे लागि आवेदन फाराम
२) नयाँ सदस्यताकाे लागि आवश्यक फारामहरू (New Member Application Forms)
३) थप शेयरकाे लागि आवेदन फाराम
४) सदस्यता पहिचान सम्वन्धी फाराम (KYC)
५) बालबचत खाताकाे लागि आवेदन फाराम (Balbachat Account Opening Form)
६) म्यादि निक्षेप खाताकाे लागि आवेदन फाराम (Fixed Deposit Form)
७) सामाजिक ऋणका लागि आवश्यक कागजातहरू सम्वन्धी जानकारी
८) ऋण आवेदन फाराम (Loan Application Form)
९) ऋण तमसुक-(नेपाली कागजमा प्रिन्ट गनुपर्ने) "TAMSUK"
१०) अवकाश काेष कट्टिकाे लागि पेश गर्ने आवेदन फाराम
११) एकाघर परिवारको सदस्यले गरिदिने व्यक्तिगत धनजमानी तमसुक-(नेपाली कागजमा)
१२) माेवाइल स्मार्ट आवेदन फाराम (Mobile Smart Application Form)
१३) संस्थाकाे २१औं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/०७९)
१४) संस्थाकाे २०औं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७/०७८)
१५) संस्थाकाे बचत परिचालन तथा ऋण नीति, २०७१
१६) बचत फिर्ता मञ्जुरीनामा (Deposit Withdrawal Application)