Downloads

downloadable files

DOWNLOAD FILES

वित्तिय विवरण (२०८१।०२।१५)
संरक्षित पूँजी फिर्ता काेषकाे रकम वितरण गरिएकाे वारे
१) नयाँ सदस्यताकाे लागि आवश्यक फारमहरू (New Membership Application Forms)
२) थप शेयरकाे लागि आवेदन फारम (Application For Additional Share)
३) सदस्यता पहिचान सम्वन्धी फारम (KYM FORM)
४) बालबचत खाताकाे लागि आवेदन फारम (Balbachat Account Opening Form)
५) म्यादी (मुद्धती) खाताकाे लागि आवेदन फारम (Fixed Deposit Form)
६) सामाजिक ऋणका लागि आवश्यक कागजातहरू सम्वन्धी जानकारी (Required Documents For Social Loan)
७) ऋण आवेदन फारम (Loan Demand Form)
८) तमसुक कागज (सामाजिक ऋणकाे लागि) "TAMSUK"
९) अवकाश काेष व्यवस्थापन महाशाखाकाे लागि मञ्जुरीनामा कागज
१०) एकाघर परिवारकाे सदस्यले गरिदिने ब्यक्तिगत धनजमानी तमसुक - (नेपाल कागजमा) "Personal Guarantee Of Family Member"
११) माेबाइल स्मार्ट आवेदन फारम (Mobile Smart Application Form)
१२) बचत फिर्ता मञ्जुरीनामा (Deposit Withdrawal Application)
१३) संस्थाकाे २०औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७.०७८)
१४) संस्थाकाे २१औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७८.०७९)
१५) संस्थाकाे २२औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७९.०८०)
१६) संस्थाकाे बचत परिचालन तथा ऋण नीति, २०७१