Province One Members

Mr. Bhola Chaudhary

Simara B.K.

Mr. Bidur Khadka

Chatara

Mr. Bikash Khadka

Itahari B.K.

Mr. Bipin Kumar Kayestha

Duhawi Gread Branch

Mr. Gopal Sudebi

Belbari B.K.

Mr. Khil Raj Rai

Udhayapur B.K.

Mr. Krishna Prasad Parajuli

Urlabari B.K.

Mr. Ram Kumar Chaudhary

Biratnagar

Mr. Ramu Chaudhary

Dhankuta B.K.

Mr. Umakanta Chaudhari

Innaruwa B.K.