Gandaki Province Members

Mr. Yamlal Kusule

Kawashoti B.K.

Mr. Deepak Ojha

Tanahu B.K.

Mr. Thaman Bahadur Bhijel

Mr. Meghnath Bhandari

Syangja B.K

Mr. Gibendra Sharma Lamsal

Baglung B.k.

Mr. Gopal Kaji Thapa

Pokhara

Mr. Bhojraj Baral

lamjung B. K.