Province Five Members

Mrs. Bishnu Kala Pandey

Butwal B.K.

Mr. Nara Bahadur G.C

Tulispur B.K

Mr. Kamal Rokka

Amuwa B.K

Mr. Govinda Prasad Dhakal

Nepalgunj B.K.